ANSVARIGS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER ENLIGT ARTIKEL 4 PARA. 7 GDPR

Ätztechnik Herz GmbH & Co. KG
Industriegebiet Kilbigswasen 4
78736 Epfendorf am Neckar
Telefon: [+49] 07404-9214-0
Fax: [+49] 07404-9214-30
E-post: info@aetztechnik-herz.de

Personuppgiftsansvarig
Namn: Dirk Hellmich
Postadress: Bechtle GmbH Bodensee, Schützenstrasse 84, 78315 Radolfzell
E-post: Dirk.Hellmich@bechtle.com

SÄKERHET OCH SKYDD GÄLLANDE PERSONUPPGIFTER

Vi ser det som vår viktigaste uppgift att bevara integriteten hos de personuppgifter du uppger samt att skydda dem mot obehörig åtkomst. Därför tillämpar vi noggranna metoder och senaste säkerhetsstandarder för att ge dina personuppgifter bästa möjliga skydd.

Som företag enligt civillagen måste vi följa bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt reglerna i den tyska dataskyddslagstiftningen (BDSG). Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa integritetsbestämmelser följs av både oss själva och våra externa tjänsteleverantörer.

Definitioner av begrepp

Gällande lagstiftning kräver att personuppgifter behandlas på goda rättsliga grunder, i god tro och på ett sätt som är rimligt för den dataregistrerade personen (”Rättsliga grunder, behandling i god tro, transparens”). För att garantera detta informerar vi dig om de enskilda lagstadgade begreppen, som även används i denna integritetspolicy:

1. Personuppgifter

”Personuppgifter”: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

2. Behandling

”Behandling”: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, samordning, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

3. Begränsning av behandling

”Begränsning av behandling”: markering av lagrade personuppgifter med syftet att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

4. Profilering

Profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

5. Pseudonymisering

”Pseudonymisering”: behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

6. Register

”Register”: en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig enligt särskilda kriterier, oavsett om samlingen är centraliserad, decentraliserad eller spridd på grundval av funktionella eller geografiska förhållanden.

7. Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

8. Personuppgiftsbiträde

”Personuppgiftsbiträde”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

9. Mottagare

”Mottagare”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte.

10. Tredje part

”Tredje part”: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

11. Samtycke av den registrerade

”Samtycke av den registrerade”: varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Enligt lag är det endast tillåtet att behandla personuppgifter om det finns en rättslig grund för behandlingen. Den rättsliga grunden för behandling enligt artikel 6 para 1
led a – f GDPR kan vara i synnerhet:

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås;
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige;
 • behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person;
 • behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning;
 • behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

INFORMATION OM INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

(1) Här följer information om vilka personuppgifter vi samlar in när du använder vår webbplats. Personuppgifter är t.ex. namn, adress, e-postadress, användarbeteende.

(2) När du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär sparar vi de personuppgifter du uppger (din e-postadress, ev. ditt namn och telefonnummer), så att vi kan svara på dina frågor. Vi raderar de personuppgifter som samlats in i detta sammanhang så snart lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om lagringskrav föreligger.

Insamling av personuppgifter vid besök på vår webbplats

Vid enbart informativ användning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare sänder till vår server. För att du ska se vår webbplats samlar vi in följande personuppgifter, som vi kräver av tekniska skäl för att kunna visa webbplatsen och garantera dess stabilitet och säkerhet (den rättsliga grunden är art. 6.1 S. 1 led f GDPR):

 • IP-adress
 • Datum och klockslag för förfrågan
 • Tidsskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Vilket innehåll förfrågan gäller (den konkreta sidan)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • den överförda datamängden
 • Vilken webbsida förfrågan härrör från
 • Webbläsare
 • Operativsystem och motsvarande gränssnitt
 • Webbläsarprogrammets språk och version.

Användning av cookies

(1) Utöver insamling av personuppgifter enligt informationen ovan placerar vi cookies på din dator när du använder vår webbplats. Cookies är små textfiler, som sparas på din hårddisk för den webbläsare du använder, och som skickar information till den instans som installerar textfilen. Cookies kan inte utföra program eller överföra virus till din dator. De har som syfte att göra webbplatsen lättare och effektivare att använda.

(2) Den här webbplatsen använder följande typer av cookies, med följande omfattning och funktioner:

 • Transienta cookies (se a.)
 • Persistenta cookies (se b.).
 • Transienta cookies raderas automatiskt så snart du stänger webbläsaren. Till dessa hör i synnerhet sessions-cookies. Dessa sparar en så kallad session-ID, som används för identifiering av olika förfrågningar som skickas från din webbläsare under sessionen. På så sätt känner webbplatsen igen din dator när du besöker webbplatsen på nytt. Sessions-cookies raderas när du loggar ut eller stänger webbläsaren.
 • Persistenta cookies raderas automatiskt efter en viss period, som varierar beroende på typ av cookie. Du kan när som helst radera alla cookies i säkerhetsinställningarna för din webbläsare.
 • Du kan konfigurera webbläsarens inställningen enligt dina egna önskemål och t. ex. vägra att ta emot third party cookies eller över huvud taget alla cookies. S.k. ”third party cookies” är cookies som installeras av en tredje part, alltså inte från den webbplats du befinner dig på vid tillfället. Observera att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på webbplatsen om du avaktiverar cookies.
 • Vi använder cookies för att identifiera dig vid senare besök
 • De Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare, utan av din Flash Plug-in. Vi använder dessutom HTML5 storage objects, som sparas på din slutenhet. Dessa objekt sparar nödvändiga uppgifter oberoende av vilken webbläsare du använder och har inget automatiskt raderingsdatum. Om du inte vill att Flash-cookies ska användas på din dator måste du installera en motsvarande Add-On-funktion. t. ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller cookien Adobe-Flash-Killer för Google Chrome. Du kan förhindra användning av HTML5 storage objects genom att aktivera din webbläsares privatläge. Vi rekommenderar dessutom att du regelbundet raderar alla cookies samt webbläsarhistoriken.

Ytterligare funktioner och erbjudanden på vår webbplats

(1) Vår webbplats kan inte bara användas i rent informativa syfte, vi erbjuder även olika tjänster som du kan använda om du är intresserad. För att göra detta måste du vanligvis uppge ytterligare personuppgifter, som vi använder för att tillhandahålla tjänsten och för vilka databehandlingsbestämmelserna ovan gäller.

(2) Vi anlitar ibland externa tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Dessa är noggrant utvalda och anlitade av oss, har tecknat ett avtal att följa våra instruktioner och inspekteras regelbundet.

(3) Vi överför eventuellt även dina personuppgifter till en tredje part när vi erbjuder kampanjer eller lotterier, eller för att teckna avtal, samt för liknande tjänster i samarbete med våra partners. Mer information om detta erhåller du när du uppger dina personuppgifter eller längst ner i beskrivningen av erbjudandet.

(4) Om vår tjänsteleverantör eller partner har sitt huvudkontor i ett land utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) informerar vi dig om följderna av detta faktum i beskrivningen av erbjudandet.

Nyhetsbrev

Genom att ge ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, som vi använder för att informera dig om aktuella intressanta erbjudanden från oss. De varor och tjänster erbjudandena omfattar anges i samtyckesformuläret.

(2) När du anmäler dig till prenumeration av vårt nyhetsbrev använder vi det s.k. double-opt-in-förfarandet. Det betyder att vi skickar ett e-postmeddelande till det e-postmeddelande du uppger när du anmäler dig till prenumerationen, som innehåller en uppmaning till dig att bekräfta att du vill erhålla nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar prenumerationen inom 24 timmar blockerar vi dina personuppgifter och raderar dem automatiskt efter en månad. Vidare sparar vi uppgifter om den IP-adress du använt, samt tidpunkten för anmälan och bekräftelse. Syftet med förfarandet är att bevisa att du har skickat en anmälan och att utreda ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

(3) Den enda obligatoriska uppgiften för anmälan till nyhetsbrevet är din e-postadress. All annan information uppger du frivilligt och används av oss för att kunna tilltala dig personligen. När du har bekräftat prenumerationen sparar vi din e-postadress i syfte att skicka nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden är art. 6 para 1 S. 1 led a GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrevet och därigenom säga upp prenumerationen. Du kan säga upp prenumerationen genom klicka på länken längst ner i varje nyhetsbrev, genom att skicka ett e-postmeddelande till newsletter@aetztechnik-herz.de eller till den kontaktperson som anges som ansvarig utgivare nedan.

(5) Vi vill upplysa dig om att vi analyserar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För denna analys innehåller nyhetsbreven så kallade web beacons resp. tracking-pixlar, som visar enkelpixlade bildfiler som har sparats på vår webbplats. För analys kopplar vi de uppgifter som anges i § 3 och motsvarande web beacon med din e-postadress och en separat ID-kod. Vi samlar endast in pseudonymiserade personuppgifter, ID-koden kopplas alltså inte till dina ytterligare personuppgifter och du kan inte identifieras som fysisk person. Du kan när som helst göra invändningar mot spårningen genom att klicka på en länk som finns i varje e-postmeddelande eller genom att informera oss på annat sätt. Uppgifterna sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. När du säger upp prenumerationen sparar vi uppgifterna i anonymt format för statistisk analys.

Kontaktformulär

Du kan komma i kontakt med oss genom det kontaktformulär som vi tillhandahåller på vår webbplats. De personuppgifter som du därvid lämnar genom kontaktformuläret, behandlas endast om det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Personuppgifterna överlämnas endast till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas när de inte längre behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vänligen uppmärksamma att dina personuppgifter kan komma att förvaras längre om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är då artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen.

 Kontakt per e-post

På vår webbplats erbjuder vid dig möjligheten att komma i kontakt med oss genom e-postmeddelande. Vänligen uppmärksamma därvid att okrypterad kommunikation genom e-post inte utgör en säker kommunikation. Det går att inte utesluta att obehörig läser, kopierar, ändrar eller raderar uppgifter som överförs genom e-post. De personuppgifter som du därvid lämnar genom e-postmeddelande, behandlas endast om det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Personuppgifterna överlämnas endast till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Rättslig grund för denna personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas när de inte längre behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vänligen uppmärksamma att dina personuppgifter kan komma att förvaras längre om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är då artikel 6 punkt 1 c dataskyddsförordningen.

Barn

Vårt erbjudande riktar sig principiellt till vuxna. Personer under 18 år bör inte skicka några personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

DEN DATAREGISTRERADES RÄTTIGHETER

(1) Återkallat samtycke
Om personuppgifterna behandlas baserat på ett samtycke som har getts av dig har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Den rättsliga grunden gällande den behandling som skett fram till att samtycket återkallas påverkas inte när samtycket återkallas.

Du kan när som helst vända dig till oss för att återkalla ditt samtycke.

(2) Rätt att informeras
Om personuppgifter som rör en registrerad person samlas in från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige, när personuppgifterna erhålls, till den registrerade lämna information om följande:

 • ändamålet med behandlingen;
 • vilken typ av personuppgifter som behandlas;
 • de mottagare eller mottagarkategorier till vilka personuppgifterna har överförts eller fortfarande överförs, särskilt till mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • om möjligt den planerade perioden för vilken personuppgifter lagras eller, om detta inte är möjligt, villkoren för att bestämma denna period;
 • förekomsten av en rätt att personuppgifter som gäller dig korrigeras eller raderas eller till begränsad behandling eller en rätt att göra invändningar mot denna behandling;
 • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan till uppgifterna;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 para 1 och 4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade.

Om personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation har du enligt artikel 46 i GDPR rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen. Vi tillhandahåller en kopia av de personuppgifter som behandlas. För eventuella ytterligare kopior som du begär av personuppgifterna kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader. Om ansökan lämnas in digitalt måste informationen lämnas i ett digitalt standardformat om inget annat anges. Rätten att erhålla en kopia enligt para 3 får inte påverka andras rättigheter och friheter.

(3) Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

(4) Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige, och vi är skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2.
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1. GDPR.

Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort personuppgifterna och enligt punkt 1 är skyldig att radera personuppgifterna, ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige;
 • för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3. GDPR;
 • för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 GDPR, i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller
  för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

(5) Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att kräva av oss att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

 • den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta,
 • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med villkoren ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

En registrerad som vill få behandlingen begränsad kan underrätta oss när som helst med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan.

(6) Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om:

 • behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt. Utövandet av din rätt till dataportabilitet påverkar inte tillämpningen av din rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). Denna rätt gäller inte för en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

(7) Rätt att göra invändningar
Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring behandlas personuppgifterna inte längre för sådana ändamål.

När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots uppgifterna i direktiv 2002/58/EG, har du rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1, om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du kan när som helst utöva din rätt att göra invändningar genom att vända dig till personuppgiftsansvarig.

(8) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta gäller inte ifall beslutet:

 • är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige,
 • tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller
 • grundar sig på den registrerades uttryckliga samtycke.

Den personuppgiftsansvarige genomför lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Den registrerade när som helst utöva denna rätt genom att vända sig till personuppgiftsansvarig.

(9) Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

(10) Rätt till ett effektivt rättsmedel
Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol, inklusive rätten att införa klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artikel 77 GDPR, har du rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut rörande dig som meddelats av en tillsynsmyndighet om du anser att de rättigheter som tilldelas dig enligt denna förordning har kränkts som följd av en behandling av dina personuppgifter som strider mot denna förordning.

Användning av Google Analytics

(1) På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”Cookies”, textfiler som sparas på din dator och som används för att analysera det sätt på vilket du använder webbplatsen. De uppgifter gällande hur du använder webbplatsen som samlas in med hjälp av cookies skickas i regel till en av Googles servrar i USA, där de sedan sparas. Om IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats kommer din IP-adress förkortas i förväg av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av webbplatsens operatör för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användning av webbplatsen och uppkopplingen.

(2) Den IP-adress som överförs från din webbläsare av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

(3) Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra inställningarna i ditt webbläsarprogram; vi vill dock göra dig uppmärksam på att vissa av funktionerna på webbplatsen i så fall eventuellt inte kan användas i sin fulla utsträckning. Du kan dessutom förhindra att uppgifter som samlas in av cookies gällande din användning av webbplatsen (inkl. IP-adressen) skickas till Google, samt att dylika uppgifter behandlas av Google, genom att ladda ner och installera en extra webbläsarfunktion, som finns via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. På så sätt gäller den ytterligare av behandlingen en förkortad form av IP-adressen, som alltså inte kan kopplas till en person. Uppgifter som samlats in från dig och som identifierar dig som person utelämnas genast, och dessa personuppgifter raderas omedelbart.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera hur vår webbplats används, i syfte att ständigt förbättra den. Med hjälp av denna statistik kan vi förbättra vårt sortiment och göra webbplatsen intressantare för dig som kund. I de sällsynta fall personuppgifter skickas till USA tillämpar Google avtalet EU-US Privacy Shield, se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är art. 6 para 1 S. 1 led f GDPR.

(6) Information om tredjepartsleverantören: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, översikt gällande integritet: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt integritetspolicyn: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Den här webbplatsen använder dessutom Google Analytics för analys av besök som gjorts från olika enheter med samma användar-ID. Du kan avaktivera tvärenhetlig analys via ”Mina uppgifter”, ”Sekretessdata” på ditt kundkonto.

Användning av plugins från sociala medier

(1) Vi använder för närvarande följande plugins från sociala medier: [Facebook]. Härvid tillämpar vi det s.k. dubbelklick-systemet. Det innebär principiellt att inga personuppgifter överförs till plug-in-leverantören när du besöker vår webbplats. Plug-in-leverantören kan identifieras med hjälp av markeringen över begynnelsebokstaven eller logotypen. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med plug-in-leverantören via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och på så sätt aktiverar det informeras plug-in-leverantören om att du har öppnat motsvarande sida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som beskrivs i § 3 i denna integritetspolicy. När det gäller Facebook och Xing uppger dessa leverantörer att IP-adressen anonymiseras omedelbart efter registrering i Tyskland. När du aktiverar plug-in-funktionen skickas alltså dina personuppgifter till motsvarande plug-in-leverantör och sparas där (för amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plug-in-leverantörer i synnerhet samlar in data via cookies rekommenderar vi att du raderar alla cookies innan du klickar på den skuggade rutan via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

(2) Vi kan varken påverka vilka personuppgifter som samlas in eller hur de behandlas, och känner inte till den utsträckning i vilken personuppgifterna samlas in, i vilket syfte eller hur länge de sparas. Vi har inte heller erhållit någon information gällande radering av de uppgifter som samlas in av plug-in-leverantören.

(3) Plug-in-leverantören sparar dina personuppgifter i form av en användarprofil och använder denna för att skicka reklam, genomföra marknadsundersökningar och/eller för användaranpassad utformning av sin webbplats. Denna analys utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för visning av behovsbaserad reklam och i syfte att informera andra personer som använder det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot att en dylik användarprofil sammanställs, dock måste du kontakta respektive plug-in-leverantör för att utöva den. Med hjälp av plug-in-funktioner kan vi ge dig möjlighet till interaktion med sociala medier och med andra användare, och på så vis förbättra vårt sortiment och göra webbplatsen intressantare för dig som kund. Den rättsliga grunden för användning av plug-in-funktioner är art. 6 para 1 S. 1 led f GDPR.

(4) Uppgifterna överförs oberoende av huruvida du har ett konto hos plug-in-leverantören och är inloggad på detta. Om du är inloggad på ditt konto hos plug-in-leverantören kopplas de uppgifter som vi samlar in från dig direkt till ditt konto hos plug-in-leverantören. Om du trycker på en aktiverad knapp och t. ex. följer en länk från sidan sparar plug-in-leverantören även denna information i ditt användarkonto och skickar information om åtgärden till dina kontakter. Vi rekommenderar att du alltid loggar ut från dina konton på sociala medier, i synnerhet innan du aktiverar knappar, för att undvika att plug-in-leverantören kopplar informationen till din profil.

(5) Mer information om datainsamlingens syfte och omfattning samt hur uppgifterna behandlas av plug-in-leverantören finns i följande integritetsbestämmelser från respektive leverantör. Här finns även information om dina rättigheter i samband med dessa leverantörer samt om inställningar som du kan göra för att skydda din integritet.

(6) Adresser till respektive plug-in-leverantörer och URL med integritetsbestämmelser:

Ansvarig för driften av Facebook är Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Meta Platforms Ireland Ltd, se https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland), integritetsskyddspolicy finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, avregistrering på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland), integritetsskyddspolicy finns på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, avregistrering på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Kununu (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland), är en del av Xing, integritetsskyddspolicy för Xing/kununu finns på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Vänligen logga ut från ditt kununu-användarkonto innan du besöker vår webbplats om du inte vill att kununu ska kunna koppla besöket till kontot.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har tecknat avtalet EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Användning av Googles webbfonter

Vi bäddar in typsnitt (Google Fonts) från leverantören Google, varvid användarens personuppgifter endast behandlas för att kunna visa typsnitten i användarens webbläsare. Rättslig grund för denna inbäddning är vårt berättigade intresse av att använda typsnitt tekniskt säkert, underhållsfritt och effektivt, att de visas på ett enhetligt sätt samt i överensstämmelse med genom ev. licensrätt gällande begränsningar avseende deras inbäddning på webbplatsen. Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderföretag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetsskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Användning av Google Maps

(1) Vi använder tjänster från Google Maps på vår webbplats. På så sätt kan vi visa dig interaktiva kartor direkt på webbsidan och gör det möjligt för dig att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

(2) När du besöker vår webbplats erhåller Google information om att du har öppnat en viss delsida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som beskrivs i § 3 i denna integritetspolicy. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett konto, som du är inloggad på, eller om du inte har något användarkonto. Om du är inloggad på ditt Google-konto kopplas de uppgifter som vi samlar in från dig direkt till ditt konto. Om du inte vill att uppgifterna ska kopplas till din Google-profil måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina personuppgifter i form av en användarprofil och använder dem för att skicka reklam, genomföra marknadsundersökningar och/eller för användaranpassad utformning av sin webbplats. Denna analys utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för sammanställning av behovsbaserad reklam och i syfte att informera andra personer som använder det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot att en dylik användarprofil sammanställs, dock måste du kontakta Google för att utöva den.

(3) Mer information om datainsamlingens syfte och omfattning samt hur uppgifterna behandlas av plug-in-leverantören finns i följande integritetsbestämmelser från leverantören. Här finns även information om dina rättigheter i samband med dessa leverantörer samt om inställningar som du kan göra för att skydda din integritet: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har tecknat avtalet EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.