NAVN OG KONTAKTINFORMATIONER PÅ DEN DATAANSVARLIGE I HENHOLD TIL ARTIKEL 4, AFSNIT 7 I DEN GENERELLE FORORDNING OM DATABESKYTTELSE (DSGVO)

Ätztechnik Herz GmbH & Co. KG
Industriegebiet Kilbigswasen 4
78736 Epfendorf am Neckar
Telefon: [+49] 07404-9214-0
Fax: [+49] 07404-9214-30
Mail: info@aetztechnik-herz.de

Dataansvarlig medarbejder
Navn: Dirk Hellmich
Adresse: Bechtle GmbH Bodensee, Schützenstrasse 84, 78315 Radolfzell
E-Mail: Dirk.Hellmich@bechtle.com

SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF DINE PERSONDATA

Vi ser det som vores primære opgave, at beskytte fortroligheden af dine personoplysninger og at beskytte dem mod uautoriseret adgang. Derfor er vi yderst omhyggelige og anvender de mest moderne sikkerhedsstandarder, for at sikre maksimal beskyttelse af dine persondata.

Som privat virksomhed er vi underlagt bestemmelserne i den generelle europæiske forordning om databeskyttelse (DSGVO) samt de bestemmelser som er fastsat af den tyske lov om databeskyttelse. Vi har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler, som sikrer, at bestemmelserne m.h.t. databeskyttelsen overholdes af os samt af vores eksterne serviceudbydere.

Definitioner

Lovgivningen kræver, at persondata behandles lovligt, i god tro og på en forståelig måde for den pågældende person (“lovlighed, forarbejdning i god tro, gennemsigtighed”). For at sikre dette, informerer vi dig om de enkelte lovmæssige definitioner, som også anvendes i denne databeskyttelseserklæring:

1. Persondata

“Persondata” er alle de oplysninger, som omhandler en identificeret eller en identificerbar, fysisk person (efterfølgende betegnet som “registrerede person”); ved en identificerbar fysisk person forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

2. Bearbejdning

“Bearbejdning” er alle fremgangsmåder med eller uden hjælp af automatiserede processer eller sådanne handlinger i sammenhæng med persondata, så som indsamling, registrering, organisering, sortering, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, anvendelse, offentliggørelse ved videregivelse, udbredelse eller enhver anden form for distribution, sammenligning eller forbindelse, indskrænkning, sletning eller tilintetgørelse.

3. Indskrænkning af bearbejdningen

“Indskrænkning af bearbejdningen” er markeringen af gemte persondata med det formål, at indskrænke den påtænkte bearbejdning.

4. Profilering

“Profilering” er alle fremgangsmåder ved hjælp af en automatiseret bearbejdning af persondata, som består i, at persondata anvendes for at bedømme bestemte personlige aspekter, som omfatter en fysisk person, især aspekter der omhandler analysen eller prognosen af den fysiske persons produktivitet, økonomisk situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning.

5. Pseudonymisering

Ved “Pseudonymisering” bearbejdes persondata på en sådan måde, at persondata ikke længere kan tildeles en bestemt registeret person uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer, at persondata ikke kan tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.

6. Filsystem

“Filsystem” er enhver struktureret samling af persondata, der er tilgængelige efter bestemte kriterier, hvad enten denne samling er placeret centralt, decentralt eller klassificeres ud fra et funktionsbestemt eller geografisk grundlag.

7. Dataansvarlig

“Dataansvarlig” er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer over formål og hjælpemidler til bearbejdningen af persondata; er formålet med og hjælpemidlerne ved behandlingen fastlagt af EU-lovgivningen eller af lovgivningen i medlemsstaterne, kan den dataansvarlige hhv. de specifikke kriterier i forhold til dennes udnævnelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemsstaterne tilvejebringes.

8. Databehandler

“Databehandler” er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller et andet organ, der bearbejder persondata på vegne af den dataansvarlige.

9. Modtager

“Modtager” er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand. Offentlige myndigheder som i forbindelse med bestemte forespørgsler i henhold til EU-lovgivningen eller af lovgivningen i medlemsstaterne muligvis modtager persondata, gælder dog ikke som modtagere; bearbejdningen af disse data gennem de nævnte myndigheder sker i overensstemmelse med de gældende forskrifter i forhold databeskyttelsen, i henhold til formålet med bearbejdningen.

10. Tredjemand

“Tredjemand” er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller ethvert andet organ, undtagen den registrerede person, databehandleren og de personer som er bemyndigede til bearbejde persondata i forhold til den dataansvarlige eller databehandleren.

11. Samtykke

Et “samtykke” af den registrerede person er en frivillig og utvetydig viljetilkendegivelse i form af en erklæring eller på en anden måde utvetydig handling, som er bekræftende og hvormed den registrerede person giver tilkende, at vedkommende er indforstået med bearbejdningen af de persondata som omhandler personen selv.

LOVLIGHEDEN AF BEHANDLINGEN

Bearbejdningen af persondata er kun lovligt, hvis der foreligger et retsgrundlag for bearbejdningen. Retsgrundlaget for bearbejdningen kan i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1
punkt a -f i den generelle forordning om databeskyttelsen (DSGVO) være følgende:

 • Den registrerede har givet sit samtykke til bearbejdningen af de persondata, som omhandler vedkommende til en eller flere bestemte formål;
 • bearbejdningen er nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt, hvor den registrerede person er part, eller til gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontrakten, som sker på den registrerede persons foranledning;
 • bearbejdningen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige;
 • bearbejdningen er nødvendig for at beskytte den registrerede persons eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • bearbejdningen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 • bearbejdningen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.

INFORMATIONER OM INDSAMLINGEN AF PERSONDATA

(1) I det følgende gives informationer om indsamlingen af persondata ved brug af vores hjemmeside. Persondata er fx: Navn, adresse, e-mail-adresse, brugeradfærd.

(2) Hvis du tager kontakt til os via e-mail eller via en kontaktformular, opbevares de data, som du meddeler os (din e-mail-adresse, evt. dit navn og dit telefonnummer) for at besvare dine spørgsmål. De data som indsamles i dette sammenhæng slettes, så snart en opbevaring ikke længere er nødvendigt eller bearbejdningen indskrænkes, hvis der er lovmæssige krav til opbevaringen.

Indsamling af personoplysninger ved besøg af vores hjemmeside

Ved udelukkende vejledende brug af vores hjemmeside, altså hvis du ikke registrer dig elle giver os andre informationer, indsamler vi kun de persondata, som din browser overfører til os. Hvis du vil kigge på vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige, for en visning af vores hjemmeside og for at sikrer stabilitet og sikkerhed (det lovmæssige grundlag er artikel 6, stk. 1, side 1, punkt f i DSGVO):

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt ved forespørgslen
 • Tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Indhold af anmodning (konkret side)
 • Status på tilgang /HTTP-statuskode
 • Den pågældende datamængde
 • Hjemmesiden, hvor anmodningen kommer fra
 • Browser
 • Driftssystem og dens overflade
 • Sprog og version af softwaren for browseren.

Brug af cookies

(1) Ud over den tidligere nævnte data, gemmes ved brug af vores hjemmeside cookies på din pc. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk tildelt den browser, du bruger, og som sender visse oplysninger til den modtager, der har placeret cookien. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer. De er beregnet til at gøre tilbuddet mere brugervenligt og mere effektivt.

(2) Denne hjemmeside bruger følgende slags cookies, hvis omfang og funktion beskrives efterfølgende:

 • Transiente cookies (se afsnit a.)
 • Persistente cookies (se afsnit b.).
 • Dertil hører især session-cookies. Disse gemmer en såkaldt session-id, hvormed forskellige anmodninger fra din browser kan tildeles til en og samme session. Derved kan din pc blive genkendt, hvis du vender tilbage til vores hjemmeside. Disse session-cookies slettes, hvis du logger af eller lukker din browser.
 • Persistente cookies slettes automatisk efter en fastsat periode, som kan være forskelligt fra cookie til cookie. Du kan til enhver tid slette cookies i sikkerhedsindstillingerne af din browser.
 • Du kan konfigurer dine browser-indstillinger i forhold til dine præferencer og fx. afslå at modtage third-party-cookies eller alle cookies. Såkaldte Thrid-party-cookies er cookies, som er sat af tredjepart, og derfor ikke af den hjemmeside, hvor man befinder sig på det pågældende tidspunkt. Vi gør opmærksom op, at du ikke kan bruge alle funktioner af denne hjemmeside ved deaktiveringen af cookies.
 • Vi bruger cookies, for at kunne identificere dig, hvis du besøger vores hjemmeside igen
 • De brugte flash-cookies, registreres ikke af din browser, men af dit flash-plug-in. Derudover bruger vi HTML5 storage objects, som lagers på din PC. Disse objekter gemmer de nødvendige data, uafhængigt af din browser, og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker en bearbejdning af flash-cookies, skal du installere en tilsvarende add-on, Fx. „Better Privacy“ til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-Cookie til Google Chrome. Du kan forhindre brugen af HTML5 storgae objects, idet du sætter din browser til privat vindue. Derudover anbefaler vi, at du regelmæssigt sletter dine cookies manuelt i din browser.

Yderligere funktioner og tilbud fra vores hjemmeside

(1) Ud over vejledende brug af vores hjemmeside, tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan bruge ved interesse. Dertil skal du skal som regel angivne flere persondata, som vi bruger til at udføre den respektive ydelse og hvor de ovennævnte principper til databehandling er gældende.

(2) Til dels gør vi brug af eksterne serviceudbydere til bearbejdningen af dine data. Disse udvælges nøje og er bundet til vores anvisninger og kontrolleres regelmæssigt.

(3) Vi kan også videregive dine persondata til tredjemand, hvis deltagelsen i aktioner, konkurrencer, undertegnelsen af kontrakter eller lignende tjenester udbydes sammen med partnere. Yderligere informationer herom får du ved indtastning af din persondata eller under beskrivelsen af tilbuddet.

(4) Hvis vores serviceudbyder eller partner er bosiddende i et land uden for de Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), informerer vi dig om konsekvenserne af dette faktum i beskrivelsen af tilbuddet.

Kontaktformular

Hvis du ønsker at kontakte os, så brug vores kontaktformular, som du kan finde på vores hjemmeside. De personoplysninger, du angiver på en kontaktformular i forbindelse med en henvendelse, bruges udelukkende til behandling af din henvendelse via kontaktformularen. Videregivelse til tredjepart finder kun sted, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle din henvendelse. Det retlige grundlag for denne behandling er art. 6, stk. 1 b) i GDPR. Dine personoplysninger vil blive slettet, når disse ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med din henvendelse. Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger muligvis skal opbevares i overensstemmelse med den lovmæssige opbevaringsforpligtelse. I dette tilfælde drejer det sig om det retlige grundlag i art. 6, stk. 1 c) i GDPR.

 Kontakt via mail

På vores hjemmeside har du mulighed for at kontakte os via mail. Vi gør opmærksom på, at en ukrypteret kommunikation via mail er usikker. Det kan ikke udelukkes, at oplysninger videregivet på denne vis læses, kopieres, ændres eller slettes af uautoriserede personer. De personoplysninger, du angiver via mail i forbindelse med en henvendelse, bruges udelukkende til behandling af din henvendelse via mail. Videregivelse til tredjepart finder kun sted, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle denne henvendelse. Det retlige grundlag for denne behandling er art. 6, stk. 1 b) i GDPR. Dine personoplysninger vil blive slettet, når disse ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med din henvendelse. Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger muligvis skal opbevares i overensstemmelse med den lovmæssige opbevaringsforpligtelse. I dette tilfælde drejer det sig om det retlige grundlag i art. 6, stk. 1 c) i GDPR.

Nyhedsbrev

Med dit samtykke kan du abonnere på et nyhedsbrev, hvor du bliver informeret om aktuelle og interessante tilbud. De annoncerede varer og tjenesteydelser er nævnt i samtykkeerklæringen.

(2) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi den såkaldte double-opt-in-procedure. Det betyder, at vi sender dig en e-mail til den indtastede e-mail-adresse, når du har registreret dig, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet. Hvis du ikke bekræfter din tilmelding i løbet af 24 timer, spærres dine informationer og slettes efter en måned. Derudover gemmer vi henholdsvis din IP-adressen og tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med denne procedure er, at kunne bevise din tilmelding og evt. at kunne opklare et muligt misbrug af dine persondata.

(3) Obligatorisk for tilsendelsen af nyhedsbrevet er udelukkende din e-mail-adresse. Angivelsen af flere, særligt markerede data er frivilligt og bruges til at kunne tiltalte dig personligt. Efter din bekræftelse, gemmer vi din e-mail-adresse for at kunne tilsende dig nyhedsbrevet. Det lovmæssige grundlag er artikel 6, afsnit 1, side 1, punkt a i DSGVO.

(4) Du kan til enhver tid trække dit samtykke til modtagelsen af nyhedsbrevet tilbage og afbestille nyhedsbrevet. Du kan tilbagekalde dit samtykke, ved at klikke på et link, som er tilgængeligt på alle nyhedsbreve, via e-mail til newsletter@aetztechnik-herz.de eller ved at sende en meddelelse til adressen som er oplyst i kolofonen.

(5) Vi gør opmærksom på, at vi ved afsendelsen af nyhedsbrevet analyserer din brugeradfærd. Til denne analyse indeholder de sendte e-mails såkaldte web-beacons hhv. sporing-pixels, som fremstiller en pixel billedfiler, som gemmes på vores hjemmeside. Til analysen forbinder vi de i § 3 nævnte data og web-beacons med din e-mail-adresse og et individuelt id-nummer. Data bliver kun indsamlet på en pseudonym måde, dvs. at Idérne ikke forbindes med dine persondata; dermed undgås, at din person kan spores. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til sporingen tilbage, idet du klikker på det pågældende link, som findes i hver e-mail eller tager kontakt til os på en anden måde. Informationerne opbevares så længe, som du abonnerer vores nyhedsbrev. Efter afmeldingen af nyhedsbrevet gemmer vi data på en statistisk og anonym måde.

Børn

Vores tilbud er primært beregnet til voksne. Personer under 18 år bør uden tilladelse fra deres forældre eller værger ikke overdrage persondata til os.

DEN REGISTREREDE PERSONS RETTIGHEDER

(1) Tilbagekaldelse af samtykket
Forudsat at bearbejdningen af persondata er baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den bearbejdning, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen.

For at udøve retten til tilbagetrækningen, kan du altid kontakte os.

(2) Ret til indsigt
Hvis persondata bearbejdes, kan du til enhver tid få oplysninger om disse persondata og få følgende oplysninger:

 • anvendelsesformål;
 • kategorier af persondata som bearbejdes;
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som persondata vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
 • om muligt, det påtænkte tidsrum, hvor persondata vil blive opbevaret, eller, hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrum;
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af persondata eller begrænsning af bearbejdningen af persondata vedrørende den registrerede person eller til at gøre indsigelse mod en sådan bearbejdning;
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra persondata stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede person;
 • eksistensen af en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 i DSGVO og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne bearbejdning for den pågældende person.

Hvis persondata overføres til et tredjeland eller en international organisation, har du ret til at blive informeret om de relevante sikkerheder i overensstemmelse med artikel 46 i DSGVO i forbindelse med videregivelsen. Vi laver en kopi af de persondata, som er genstand for bearbejdningen. For alle andre kopier, som du personligt anmoder om, kan vi kræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger. Hvis ansøgningen sendes elektronisk, skal oplysningerne gives i et standardiseret, elektronisk format, medmindre intet andet er angivet. Retten til at modtage en kopi i henhold til punkt 3, berører ikke de rettigheder og friheder af andre personer.

(3) Ret til berettigelse
Du har ret til at kræve en øjeblikkelig berettigelse af forkerte persondata, som omhandler dig. Under hensyntagen til formålet med bearbejdningen, har du ret til at forlange, at ufuldstændige personoplysninger rettes, også ved hjælp af en supplerende meddelelse.

(4) Ret til at få persondata slettet (“Ret til at blive glemt”)
Du har ret til at bede den dataansvarlige om, at persondata der omhandler dig straks slettes, og vi er forpligtet til omgående at slette persondata, medmindre en af følgende årsager er gældende:

 • Persondata er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis bearbejdet.
 • Den registrerede person trækker sit samtykke tilbage, som bearbejdningen beror på i henhold til artikel 6, stk.1, punkt a eller artikel 9, stk. 2, punkt a i DSGVO og der mangler et andet lovmæssigt grundlag til bearbejdningen.
 • Den registrerede person gør indsigelse imod bearbejdningen i overensstemmelse med artikel 21, afsnit 1 i DSGVO og der er ingen altovervejende legitime grunde til bearbejdningen, eller den registrerede person gør indsigelse mod bearbejdningen i overensstemmelse med artikel 21, afsnit 2 i DSGVO.
 • Persondata blev bearbejdet på en uretmæssig måde.
 • Persondata skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i forhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Persondata blev indsamlet i forhold til de udbudte informationssamfundstjenester i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 i DSGVO.

Har den dataansvarlige offentliggjort persondata, og er den dataansvarlige i henhold til stk. 1 forpligtet til sletning, skal den dataansvarlige træffe passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved implementeringen, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere de dataansvarlige, der behandler persondata om at en registreret person har anmodet om at få slettet alle links til vedkommendes persondata eller kopier eller gengivelser af vedkommendes persondata.

Retten til at få persondata slettet (“Ret til at blive glemt”) er ikke gældende, hvis bearbejdningen er nødvendigt:

 • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
 • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;
 • af hensyn til den offentlige interesse inden for folkesundhed i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, punkt h og i, og artikel 9, stk. 3 i DSGVO;
 • til arkiveringsformål i den offentlige interesse, til videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i DSGVO, så vidt den i punkt 1 nævnte ret forventes at umuliggøre eller forringe målene i denne bearbejdning eller udgør en alvorligt indskrænkning, eller
  at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

(5) Ret til indskrænkning af bearbejdningen
Du har ret til at kræve, at bearbejdningen af dine persondata indskrænkes, hvis en af de følgende forudsætninger er gældende:

 • rigtigheden af persondata bestrides af den registrerede person, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om persondata er korrekte,
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede person modsætter sig sletningen af persondata og anmoder i stedet om, at anvendelsen heraf indskrænkes;
 • den dataansvarlige ikke længere har brug for persondata til bearbejdningen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
 • den registrerede person har gjort indsigelse mod bearbejdningen i henhold til artikel 21, stk. 1 i DSGVO, så længe det endnu ikke er klart, om de legitime grunde af den dataansvarlige opvejer den registrerede persons legitime grunde.

Hvis bearbejdningen er begrænset i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat ovenfor, må disse persondata – bortset fra deres opbevaring – kun bearbejdes med samtykke fra den registrerede person eller bruges til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til at beskytte rettighederne af en anden fysisk person eller juridisk person eller af årsager, som er af vigtig offentlig interesse i Unionen eller i en medlemsstat.

For at kunne udøve retten til at begrænse bearbejdningen, kan den registrerede person altid kontakte os via de ovenstående kontaktinformationer.

(6) Ret til dataportabilitet
Du har ret til at modtage persondata, som du har givet os og som vedrører din person, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format, og du har ret til at videregive disse oplysninger til en anden ansvarlig person uden at blive hæmmet af den dataansvarlige, som personoplysningerne blev leveret til, forudsat at:

 • bearbejdningen beror på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 punkt a eller artikel 9, stk. 2 punkt a eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt b og i DSGVO og
 • bearbejdningen sker med fuldautomatiske processer.

Ved udøvelsen af retten til dataportabilitet henhold til punkt 1, har du ret til, at persondata overføres direkte fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt. Udøvelsen af retten til dataportabilitet har ingen indflydelse på retten til sletning (“Ret til at blive glemt”). Denne ret gælder ikke i forhold til bearbejdningen, som er nødvendigt for varetagelsen af en opgave, som er i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

(7) Ret til at gøre indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse, med begrundelse i netop din situation, mod bearbejdningen af dine persondata, som finder sted pga. artikel 6, afsnit 1, punkt e eller f i DSGVO, dette gælder også for en profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle persondata, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til bearbejdningen, der går forud for den registrerede persons interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis persondata bearbejdes med henblik på at drive direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af persondata, som omhandler dig, med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, hvis det er i forbindelse med en sådan direkte markedsføring. Modsiger du dig bearbejdningen med formål for dirket markedsføring, vil persondata ikke behandles til disse formål.

I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester, kan du udøve din ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede processer, hvor tekniske specifikationer anvendes uanset direktiv 2002/58/EF.

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse, med begrundelse i netop din situation, mod bearbejdningen af dine persondata, i forhold til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, afsnit 1, medmindre bearbejdningen er påkrævet til at tjene en samfundsmæssig interesse.

Du kan til enhver tid udøve retten til at gøre indsigelse, idet du henvender dig til den dataansvarlige.

(8) Automatiserede afgørelser i enkelte tilfælde inklusive profilering
Du har ret til, ikke udelukkende at blive underlagt en automatiseret bearbejdning – inklusive profilering -, når den har retsvirkning for dig eller på tilsvarende vis i betydelig grad påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis:

 • det er nødvendigt for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt mellem den registrerede person og den dataansvarlige,
 • er hjemlet i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes nationale lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registrerede persons rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser af den registrerede person eller sker
 • med udtrykkelig samtykke af den registrerede person.

Den dataansvarlige træffer passende foranstaltninger for at beskytte de rettigheder og friheder og legitime interesser af den registrerede person, herunder retten til en persons indgriben over for den dataansvarlige, i forhold til at kunne forklare sit standpunkt og til at anfægte afgørelsen.

Denne ret kan den registrerede person udøve til enhver tid, idet han/hun retter henvendelse til den dataansvarlige.

(9) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
Du har også, uanset eventuelle andre administrative eller retslige foranstaltninger, ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har bopæl, din arbejdsplads eller placeringen af den påståede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at bearbejdningen af ​​persondata strider mod denne regulering.

(10) Ret til adgangen til effektive retsmidler
Du har også, uanset eventuelle andre administrative eller retslige foranstaltninger, ret til at klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 i DSGVO og gøre brug af retten til effektive retsmidler, hvis du er af den opfattelse, at dine rettigheder som du er garanteret i forhold til denne forordning, blev krænket i forhold til bearbejdningen af dine persondata.

Brug af Google Analytics

(1) Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webbaseret analysetjeneste fra Google Inc. (Google). Google Ananlytics anvender såkaldte Cookies, tekstfiler, som gemmes på din computer og foretager en analyse af din brug af vores hjemmeside. De oplysninger, der genereres ved hjælp af en cookie, om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. I tilfælde af en aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, bliver din IP-adresse brugt af Google inden for medlemslandende af den Europæiske Union og i andre kontraherende stater af denne aftale inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde i en afkortet version. Kun i særlige tilfælde sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af udbyderen af denne hjemmeside, bruger Google disse oplysninger til at vurdere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter og tilbyde andre serviceydelser til udbyderen af hjemmesiden i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet.

(2) Den IP-adresse som overføres af Google Analytics fra din browser, bliver ikke lagt sammen med andre Google-data.

(3) Du kan afvise, at cookies gemmes på din pc, ved at justere softwaren af din browser; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside fuldt ud. Du kan også forhindre, at data, der genereres af denne cookie og som er relateret til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) til Google og bearbejdningen af disse data gennem Google, ved at downloade og installere et browser-plug-in, som står til rådighed under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Denne hjemmeside anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. Derved bearbejdes IP-adresser forkortet og dermed kan en sporing af personer undgås. Hvis de indsamlede persondata om dig altså kan spores tilbage til dig, udelukkes de med det samme og persondata slettes med det samme.

(5) Vi gør brug af Google Analytics for at kunne analysere brugen af vores hjemmeside og for at kunne forbedre den regelmæssigt. På baggrund af analyserne kan vi forbedre vores tilbud og lave dem mere interessante for dig som forbruger. For de undtagelser, hvor persondata overføres til USA, har Google underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Det lovmæssige grundlag til brug af Google Analytics er artikel 6, afsnit 1, side 1, punkt f i DSGVO.

(6) nformationer fra tredjepartsudbydere: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt over databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, samt databeskyttelseserklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Denne hjemmeside gør brug af Google Analytics til at analysere besøgstallet ved hjælp af bruger-ID. Du kan deaktivere analysen af din brug af hjemmesiden i din kundekonto under “mine data”, “persondata”.

Brugen af social-media-plugins

(1) Vi bruger for tiden følgende social-media-plu-ins: [Facebook]. Vi bruger derved den såkaldte to-klik-løsning. Det vil sige at, når du besøger vores hjemmeside, bliver der i første omgang ikke videregivet persondata til udbyderen af plug-ins. Udbyderen af plu-ins kan du genkende ved, at der er en markering på kassen over initialerne eller logoet. Vi giver dig mulighed for, at du kan tage kontakt til udbyderen af et plug-in ved at trykke på knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og dermed aktiverer det, får plug-in-udbyderen en meddelelse om, at du har åbnet den pågældende hjemmeside af vores online-tilbud. Tilmed overføres de data, som nævnes i § 3 af denne erklæring. I tilfælde af Facebook og Xing anonymiseres IP-adressen efter indsamlingen i forhold til angivelserne af de pågældende udbydere i Tyskland. Ved aktiveringen af et plug-in, overføres persondata fra dig til den pågældende plug-in-udbyder og gemmes der (ved amerikanske udbydere gemmes disse data i USA). Da plug-in-udbyderen som regel foretager en dataindsamling via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies i sikkerhedsindstillingerne af din browser, inden du trykker på den nedtonede kasse.

(2) Vi har hverken indflydelse på de indsamlede data og databearbejdningen, eller kendskab til det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet for bearbejdningen eller opbevaringsfristerne. Vi har heller ingen informationer vedrørende sletningen af de indsamlede data hos plug-in-udbyderen.

(3) Plug-in-udbyderen gemmer de indsamlede data om dig som brugerprofiler og bruger dem til markedsføring, markedsanalyser og/eller brugerdefineret design af sin hjemmeside. En sådan analyse sker især (også for brugere som ikke er logget ind), for at tilpasse reklamer og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, ved at rette henvendelse til den pågældende plug-in-udbyder. Via disse plug-ins giver vi dig mulighed for at interagere med andre brugere og på de sociale netværk, således at vi kan forbedre vores tilbud og lave dem mere interessante for dig som bruger. Det lovmæssige grundlag til brug af plug-ins er artikel 6, afsnit 1, side 1, punkt f i DSGVO.

(4) Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos en plug-in-udbyder og er logget ind eller ej. Hvis du er logget ind i hos en plug-in-udbyder, bliver dine data direkte knyttet til din konto hos plug-in-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og fx Linker til siden, gemmer plug-in-udbyderen også denne information i din brugerkonto og deler den offentligt med dine kontakter. Vi anbefaler dig, at du efter brug logger dig af de sociale netværk, især inden aktiveringen af knappen, da du derved kan undgå en tilknytning til din profil hos plug-in-udbyderen.

(5) Flere informationer om formålet og omfanget af dataindsamlingen og bearbejdningen af data igennem plug-in-udbyderne, får du i databeskyttelseserklæringerne hos disse udbydere. Her får du yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære.

(6) Adresser til de pågældende plug-in-udbydere og URL med henvisninger til databeskyttelsen:

„Facebook“ drives af Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Meta Platforms Ireland Ltd, der findes på https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland), Databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland), Databeskyttelseserklæring: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung, Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Kununu (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland), tilhører Xing. Du finder Xings/kununus databeskyttelseserklæring på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung Ønsker du ikke, at kununu skal kunne knytte besøget på vores hjemmeside til din kununu-brugerkonto, bedes du venligst logge ud af din kununu-brugerkonto.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google har underkastet sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Brug af Google Web Fonts

Vi integrerer skrifttyperne (“Google-Fonts”) fra udbyderen Google, hvorved brugeroplysningerne udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugerens browser. Integrationen er baseret på vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv brug af skrifttyper, deres ensartede repræsentation samt under hensyntagen til mulige licensmæssige restriktioner for deres integration. Serviceudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy.

Inddragelse af Google Maps

(1) På denne hjemmeside gør vi brug af tilbuddet fra Google Maps. Derved kan vi vise dig interaktive kort på vores hjemmeside og dette giver dig mulighed for en nem brug af kortfunktionen.

(2) Ved besøg af en hjemmeside får Google informationer om, at du har åbnet en pågældende underside af vores hjemmeside. Tilmed overføres de data, som nævnes i § 3 af denne erklæring. Dette sker uafhængig af, om Google leverer en brugerkonto, hvor du er logget ind eller om der ikke er en brugerkonto. Hvis du er logget ind i Google, bliver dine data direkte knyttet til din konto. Hvis du ikke ønsker en tildeling med din profil hos Google, skal du logge af inden aktiveringen af denne knap. Google gemmer dine data som brugerprofiler og bruger dem til reklameformål, markedsanalyser og/eller brugertilpasset design af deres hjemmeside. En sådan analyse sker især (også for brugere som ikke er logget ind), for at tilpasse reklamer og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, hvorved du skal rette henvendelse til Google.

(3) Yderligere informationer til formålet og omfanget af dataindsamlingen og bearbejdningen af en plug-in-udbyder får du i databeskyttelseserklæringen af din udbyder. Her får du yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder dine persondata også i USA og har underkastet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.